زندگی سخت نیست ما سختش می کنیم

عشق قشتگ  نیست  ما  قشنگش  می کنیم

دل  هیچکس  تنگ  نیست  ما  تنگش  می کنیم

دل  هیچکس  سنگ  نیست   ما   سنگش   می کنیم.

 

hich kasدوشنبه اول 7 1387
X